انتخابات دوره هیات مدیره انجمن

انتخابات هیات مدیره انجمن در روز با حضور 167 نفر از اعضای انجمن تحت نظارت کمیسیون های انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به صورت غیرحضوری برگزار گردید و افراد زیر به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس انجمن انتخاب گردیدند.

اعضای هیات مدیره به ترتیب آرا اخذ شده

-پرفسور محمد اسماعیل اکبری

- دکتر کوروش وحید شاهی

-خانم آلین نیک بخت

- دکتر حیدر علی عابدی

- دکتر سید علی ناجی

- دکتر عباس عباس زاده

- دکتر فاطمه دباغی

- دکتر حمیداله بهادر (علی البدل )

- دکتر زینب بیانگردی (علی البدل )

بازرس

-دکتر سعید محمودی

- دکتر فرهاد بهمن زیاری ( علی البدل )
کلمات کلیدی :