داوری در بخش فناوری های نوین در آموزش پزشکی

انجمن علمی آموزش پزشکی ایران در بخش فناوری های نوین در آموزش پزشکی به عنوان داور مشارکت نمود.
کلمات کلیدی :