نشست صمیمانه با مرکز ملی مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی

نشست صمیمانه پرفسور محمد اسماعیل اکبری و  اعضای هیات مدیره انجمن علمی آموزش پزشکی با مرکز ملی مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 19 مهرماه 1401