همکاری آموزشی

در جلسه ای  که مورخ چهارشنبه 22 آذرماه 1402 برگزار گردید  همکاری آموزشی بین انجمن علمی آموزش پزشکی ایران و آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی البرز موارد همکاری بررسی قرار گرفت.